تحلیل بورس تهران

صنام پوشش
December 15, 2015
بانک صادرات تربت جام
December 15, 2015

تحلیل بورس تهران

  • Taskطراحی وب سایت

گروه تحلیلی بورس تهران با برگزاری دوره های آموزشی تکنیکال و بنیادی از سال 1393 پای در عرصه بورس گذاشته اند. شرکت ایده پارسی با برپایی وبسایت این گروه و تکمیل امر برگزاری دوره های آموزشی در کنار این گروه بوده است.