تحلیل بورس تهران

بانک صادرات تربت جام
آذر 24, 1394
صنام پوشش
آذر 24, 1394
  • Taskطراحی وب سایت

گروه تحلیلی بورس تهران با برگزاری دوره های آموزشی تکنیکال و بنیادی از سال 1393 پای در عرصه بورس گذاشته اند. شرکت ایده پارسی با برپایی وبسایت این گروه و تکمیل امر برگزاری دوره های آموزشی در کنار این گروه بوده است.