پارسیده

هوشمند باستک
آذر 24, 1394
بانک صادرات تربت جام
آذر 24, 1394
  • Taskطراحی وب سایت

واحد طراحی و خلق آثار گرافیکی شرکت ایده پارسی که به اختصار پارسیده نامیده می شود. گروهی متشکل از چند ایده پرداز و گرافیک که وظیفه ی طراحی و خلق آثاری را دارند که مشتریان به صورت اختصاصی سفارش می دهند. نمونه ی این آثار را در صفحه طراحی لوگو در سایت شرکت ایده پارسی می توانید ببینید.